مک لوهان می کوشد  بدون خارج شدن از این مسیرفکری بربیشرفتهای  فنی  که مستقیما  بر رسانه های  ارتباط جمعی  بویژه تلویزیون  تاثیر میگذارد . تاکید کند.

دیوید رایزر من :

بین دگر گونی  فنون  ارتباطی  و تحولات  اجتماعی  فقط یک نوع  رابطه و همبستگی  قائل بود با را فراتر  می گذاردو تغییر  وضع وسایل ارتباطی را شرط اصلی و عامل  تحولات  ز ندگی می داند.

+ نوشته شده توسط سمانه بامشاد در دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۵ و ساعت 13:14 |